Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad

som du bor i eller använder som fritidsbostad eller

som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till skattereduktion.

Nedan följer exempel på vad du kan få respektive inte få skattereduktion för.

Observera att listan inte är fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

A

ALTAN — RENGÖRING
Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.

B

BARNPASSNING
Skattereduktion medges för barnpassning som utförs i eller i nära
anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola,
grundskola fritidsaktiviteter eller liknande.

Till sådan barnpassning som inte ger rätt till skattereduktion räknas
exempelvis privatlärare, tränare eller annat arbete för barnets räkning
som kräver specialkunskaper och som normalt inte utförs av hushållen
själva. Du får heller inte skattereduktion för barnkalas. Skattereduktion för rutarbete medges inte för arrangemang av barnkalas och andra liknande aktiviteter som anordnas i bostaden.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG
Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.

BIDRAG
Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion.

BORTFORSLING

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial. Som bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.) transporteras bort från bostaden.

BOSTAD I UTLANDET
Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan även få skattereduktion för hushållstjänster och ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

C

CATERING

Catering ger inte rätt till rutavdrag. Inte heller det arbete som cateringfirman utför i bostaden i samband med leverans av mat exempelvis dukning, servering, diskning och undanplockning ger tätt till rutavdrag. Kostnad för avhämtning eller leverans av mat ger inte rätt till rutavdrag.

D

DJURPASSNING
Djurpassning ger inte rätt till skattereduktion.

DÖDSBO
Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger dock inte rätt till skattereduktion.

E

EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
I EES ingår samtliga EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein. Rutarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde är obegränsat skattskyldig i Sverige och har skatt att betala.

F

FLYTTA
Skattereduktion för rutarbete medges inte förkostnader som avser flytthjälp. Det är endast kostnaden för flyttstädning som ger rätt till skattereduktion.

FLYTTSTÄDNING
Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden ger rätt till rutavdrag.

FÖNSTERPUTSNING
Fönsterputsning som utförs i bostaden ger rätt till rutavdrag.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL
Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion.

G

GARDINER
Uppsättning, nedtagning och tvättning av gardiner ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet är utfört i bostaden.

GRÄSMATTA
Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion.

H

HEMKÖRNING AV MAT
Hemkörning av mat är att jämställa med en transporttjänst och ger därför inte rätt till skattereduktion.

HYRESRÄTT
Rutarbete i hyresrätt ger rätt till skattereduktion.

HÄMTNING AV BARN PÅ FÖRSKOLA
Kostnad för hämtning och lämning av barn på förskola, fritids, skola eller fritidsaktivitet som sker med taxi eller annat transportmedel ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnaden för den person som följer barnen till dessa aktiviteter ger rätt till skattereduktion.

K

KEMTVÄTT
Kemtvätt ger inte rätt till skattereduktion.

KOMMUN
Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är marknadsmässig.

Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

L

LÄXHJÄLP

Utgift för läxhjälp och annat skolarbete som har direkt koppling till ämnen som barnet läser i grund- eller gymnasieskola ger rätt till rutavdrag. Arbetet måste vara utfört i barnets bostad och det är endast den som är förälder eller vårdnadshavare till barnet som kan få rutavdrag.

Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna punkt.

M

MATLAGNING
Du kan få skattereduktion för matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Förutsättningen är att den du anlitar för att laga maten använder de råvaror som du själv har hemma. Detta gäller även för blandning av drinkar.

MATSILVER
Putsning av matsilver ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs i bostaden.

MOSSBEKÄMPNING
Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion.

N

NATTVAK
Skattereduktion kan medges för nattvak förutsatt att det arbete som utförs under nattvaket är hjälparbete av personlig art som exempelvis hjälp med skötsel av den personliga hygienen, på- och avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Skattereduktion kan även medges om arbetet innebär att se till den omsorgsbehövandes säkerhet, exempelvis förhindra att en förvirrad person lämnar bostaden utan att ha förmågan att själv hitta hem.

Skattereduktion medges däremot inte om arbetet omfattar hälso- och sjukvård. Det innebär att om en person anlitar någon för att vaka över honom eller henne av medicinska skäl, exempelvis för att kontrollera puls, ta blodprov eller på annat sätt bidra med hälso- och sjukvårdsinsatser kan skattereduktion inte medges.

Skattereduktion medges inte om den omsorgsbehövande har fått statlig eller kommunala bidrag för aktuell omsorg.

NÄRINGSBOSTAD
En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för bostadsändamål.

P

POOLRENGÖRING
Rengöring av utomhuspol ger inte rätt till skattereduktion. Enkel ”veckorengöring” av inomhuspool kan dock ses som städning och ger skattereduktion.

R

RADON
Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

S

SJUKVÅRD
Sjukvård ger inte rätt till skattereduktion.

SEPTIKTANK
Tömning och rengöring av septiktank ger inte rätt till skattereduktion.

SNÖSKOTTNING
Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar. Skattereduktion medges inte för snöskottning eller andra arbeten som utförs på samfälligheter exempelvis snöröjning av garagelänga.

STUBBFRÄSNING
Stubbfräsning ger inte rätt till skattereduktion.

STÄDNING
Städning av bostad som sökanden själv använder ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för städning av bostad som hyrts för kortare eller längre tid t.ex. slutstädning av hyrd fritidsbostad.

STÄDNING – BYGGSTÄDNING
Byggstädning ger rätt till skattereduktion.

STÄDNING – ORGANISERA OM HEMMILJÖN
Arbete med att organisera ett hem kräver mer specialistkunskaper än vanlig återkommande städning, även om resultatet av en omorganiserad och strukturerad hemmiljö kan medföra att det ser mer städat ut. Utgift för företag som hjälper till med att organisera och strukturera hemmiljön medför därför inte, enligt Skatteverkets uppfattning, rätt till skattereduktion.

STÄDROBOT
Hyra av städrobot ger inte rätt till skattereduktion.

T

TAKTVÄTT
Taktvätt ger inte rätt till rutavdrag, men ger rätt till rotavdrag

TRÄD
Skattereduktion medges inte för plantering av träd, trädbeskärning eller trädfällning.

TVÄTT
Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till skattereduktion.